Katalogas
Krepšelis

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje KIMKO.lt taisyklės

 1. SĄVOKOS
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
 3. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
 4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 6. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS
 7. PREKIŲ PRISTATYMAS
 8. PREKIŲ ATSIĖMIMAS, SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
 9. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
 10. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
 11. UŽSAKYMŲ, UŽ KURIUOS SUMOKĖTA KRIPTOVALIUTA, ATŠAUKIMAS, GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
 12. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
 13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 14. INFORMACIJOS TEIKIMAS
 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 16. REKVIZITAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 1. SĄVOKOS
 2. 1.1 Pardavėjas – KIMKO (KIMKO LV SIA), pagal Latvijos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 40003773892, PVM mokėtojo kodas LV40003773892, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos Juridinių asmenų registre.
  1.2 Pirkėjas – fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, arba juridinis asmuo, įsigyjantis prekes ar paslaugas KIMKO internetinėje parduotuvėje arba naudojantis KIMKO internetine parduotuve.
  1.3 Parduotuvė – elektroninė KIMKO parduotuvė, pasiekiama adresu www.kimko.lt.
  1.4 Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
  1.5 Prekių išdavimo skyrius – KIMKO priklausančios prekių užsakymo ir atsiėmimo vietos.
  1.6 Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

 3. BENDROSIOS NUOSTATOS
 4. 2.1 Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.
  2.2 ТPirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
  2.3 Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Latvijos Respublikos teritorijos.
  2.4 Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
  2.5 Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

 5. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
 6. 3.1 Prekes pirkti internetinėje parduotuvėje galima tik perskaičius internetinės parduotuvės Privatumo politiką. Įsigyti prekes internetinėjė parduotuvėje gali ir registruoti ir neregistruoti pirkėjai. Pirminės registracijos metu Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su interneto parduotuvės privatumo politika. Užsiregistravus Pirkėjui internetinėje parduotuvėje, laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika ir su ja sutinka.
  3.2 Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.
  3.3 Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.
  3.4 Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
  3.5 Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje:
    • pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą;
    • susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą ir;
    • Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar PVM sąskaitą faktūrą.
  Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.
  3.6 Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.
  3.7 Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  3.8 Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti nebegalėsite.
  3.9 Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.

 7. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 8. 4.1 Pirkėjas turi teisę:

    4.1.1 pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Latvijos Respublikos teisės aktų;
    4.1.2 Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka (naudojimosi teise atsisakyti Pirkimo sutarties ir pinigų už kriptovaliuta apmokėtas prekes/užsakymą grąžinimo taisyklės nustatytos šios sutarties 11 punkte);
    4.1.3 grąžinti ir/ar pakeisti nekokybiškas ir/ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis (Kriptovaliuta apmokėtų prekių ir (arba) užsakymų grąžinimo taisyklės išdėstytos šios sutarties 11 punkte);
    4.1.4 į kitas Taisyklėse ir/ar Latvijos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

  4.2 Pirkėjas įsipareigoja:

    4.2.1 sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
    4.2.2 priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
    4.2.3 patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją +370 52078522 arba el. paštu: [email protected] apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
    4.2.4 pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą Prekių išdavimo skyriuje, gavus patvirtinimą apie paruošta užsakyma, atsiimti prekes per 7 (septynias) dienas;
    4.2.5 pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;
    4.2.6 apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;
    4.2.7 nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;
    4.2.8 nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
    4.2.9 laikytis kitų Taisyklėse bei Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 9. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 10. 5.1 Pardavėjas turi teisę:

    5.1.1 be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir/ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
    5.1.2 laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
    5.1.3 pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir/ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

  5.2 Pardavėjas įsipareigoja:

    5.2.1 gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Latvijos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;
    5.2.2 negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienas (Kriptovaliuta apmokėtų prekių ir (arba) užsakymų grąžinimo taisyklės išdėstytos šios sutarties 11 punkte);

 11. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS
 12. 6.1 Prekių kainos Parduotuvėje ir/ar užsakyme yra nurodomos su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
  6.2 Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.
  6.3 Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos.
  6.4 Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.
  6.5 Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir/ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.
  6.6 Pardavėjui patvirtinus užsakymą, prekių kaina gali keistis tik išimtiniais atvejais, kai prekių kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių klaidų (turinčių priežiūros pobūdį) ištaisymo ar kitų objektyvių reikšmingų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka pirkti prekes už naują kainą, Pirkėjas gali atsisakyti nuo užsakymo, pranešdamas apie tai Pardavėjui skambindamas telefonų +370 52078522 arba el. paštu: [email protected]. Jei užsakymas atšaukiamas šioje dalyje numatytu būdu, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas už tokį atšauktą užsakymą, pagal 5.2.2. (Kriptovaliuta apmokėtų prekių ir (arba) užsakymų grąžinimo taisyklės išdėstytos šios sutarties 11 punkte) punkte nurodytą tvarką. Jeigu Pirkėjas nori įsigyti prekes pagal naują, teisingą kainą, Pirkėjas turi pateikti naują užsakymą.

 13. PREKIŲ PRISTATYMAS
 14. 7.1 Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
  7.2 Prekių pristatymo paslauga yra mokama.
  7.3 Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir/ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
  7.4 Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  7.5 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  7.6 Į apmokėjimą už pristatymo į namus paslaugas neįeina užsakytų prekių įnešimas.
  7.7 Apie prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjas bus informuotas el. paštu ir/arba telefonu. Pirkėjas gali būti asmeniškai informuotas apie kitą prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse nurodytą laiką ir/arba kitur internetinėje parduotuvėje, taip pat per Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakytos prekės yra ne Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekės būtų pristatytos kuo greičiau.
  7.8 Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales.
  7.9 Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.).
  7.10 Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 20 (dvidešimt) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į pardavėjo sandėlį ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekės yra laikomos Pardavėjo sandėlyje iki kito pristatymo laiko. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius.
  7.11 Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
  7.12 Nustačius prekių kokybės ir/ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir/ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir/ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.
  7.13 Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
  7.14 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
  7.15 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir/ar nepristatymu.
  7.16 Prekių aprašyme nurodytos pristatymo sąlygos yra preliminarios. Prekių pristatymo laikas netaikomas tais atvejais, kai reikalingų prekių nėra Pardavėjo sandėlyje, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą.Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali būti atidėtas dėl nenumatytų aplinkybių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl prekių pristatymo laiko ir kitų sąlygų. Jei Pardavėjas prekių nepristato per užsakyme nurodytą laikotarpį, o Šalys nesusitaria dėl papildomo prekių pristatymo laikotarpio, Pirkėjas gali pasinaudoti 4.1.2 punkte įtvirtinta teise atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pardavimo ir pirkimo sutarties.
  7.17 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 15. PREKIŲ ATSIĖMIMAS, SAUGOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
 16. 8.1 Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti nemokamai Prekių išdavimo skyriuje. Atlikdamas užsakymą, Pirkėjas nurodo Prekių išdavimo skyrių, kuriame jis pageidauja atsiimti prekes.
  8.2 Paruošus atsiimti prekes, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę jas atsiimti. Pirkėjas, atvykęs atsiimti prekių į Prekių išdavimo skyrių, privalo su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat prekių užsakymo informaciją/patvirtinimo pranešimą, Pardavėjo elektroninėmis ryšio priemonėmis persiųstą Pirkėjui. Pirkėjui nepateikus šių dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes.
  8.3 Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po to, kai Pardavėjas elektroninėmis ryšio priemonėmis informavo Pirkėją apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes.
  8.4 Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui.
  8.5 Pirkėjui neatsiėmus prekių per 7 (septynias) dienas nuo informavimo apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes, arba 7.10 punkte nurodytu atveju, Pirkėjas privalo padengti Pardavėjui prekių saugojimo išlaidas - 1,5 € už kiekvieną kalendorinę dieną, pradedant nuo 8 (aštuntos) dienos, informavus apie galimybę atvykti ir atsiimti užsakytas prekes.
  8.6 Pirkėjas privalo sumokėti mokestį už prekių saugojimą prieš gaudamas jas iš Išdavimo vietos.

 17. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
 18. 9.1 Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Parodytos savybės ir aprašymai gali skirtis nuo tikrųjų gaminio specifikacijų.
  9.2 Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  9.3 Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija.
  9.4 Tuo atveju, jei prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę pasilikti šią prekę sau ir gauti dalį už šią prekę sumokėtos kainos, susitaręs su Pardavėju, arba grąžinti prekę ir gauti visą pinigų grąžinimo sumą arba paprašyti Pardavėjui pakeisti nekokybišką gaminį (Kriptovaliuta apmokėtų prekių ir (arba) užsakymų grąžinimo taisyklės išdėstytos šios sutarties 11 punkte).
  9.5 Pardavėjas neteikia prekių garantinio aptarnavimo.

 19. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
 20. 10.1 Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pristatydamas prekes į Atsiėmimo punktą arba užpildydamas prašimą apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą skiltyje „Grąžinimas“, arba išsiųsdamas pranešimą apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą elektroninių paštų: [email protected] atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), pristatydamas šį dokumentą į Prekių išdavimo vietą arba atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu. Toliau Taisyklių 10.2. – 10.13 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas-vartotojas.
  10.2 Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.
  10.3 Prekės turi būti grąžinamos į užsakymo išdavimo vietą savarankiškai arba per Pardavėjo pasirinktas kurjerių tarnybas. Prieš grąžinant prekes, Pirkėjas privalo pateikti prašymą dėl prekių grąžinimo iš Pirkėjo asmeninės sąskaitos arba kreiptis į Pardavėją nurodytu telefono numeriu +370 52078522 arba el.paštu: [email protected] grąžinimo būdo ir tikslaus adreso suderinimui.
  10.4 Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pinigai bus grąžinti į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pirkimas. Jei už prekes atsiskaityta mokėjimo kortele, pinigai bus grąžinti į tą pačią kortelę, kuria buvo atliktas mokėjimas.
  10.5 Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
  10.6 Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.
  10.7 Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip elektrotechnikos prietaisai, higienos prekės, taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Visų negrąžinamų prekių sąrašą galima rasti 2014 m. gegužės 20 d. Latvijos Respublikos ministrų kabineto nuostatuose Nr.255 „Nuostatos dėl nuotolinės sutarties“.
  10.8 Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  10.9 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

    10.9.1 grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje;
    10.9.2 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
    10.9.3 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
    10.9.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
    10.9.5 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

  10.10 Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu +370 52078522 arba el. paštu: [email protected] ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas. Nekokybiškas prekes Pirkėjas-vartotojas taip pat gali grąžinti ir Prekių išdavimo skyriuje.
  10.11 Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.
  10.12 Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Latvijos Respublikos teisės aktai.
  10.13 Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.
  10.14 Prekių grąžinimo ar keitimo instrukciją rasite skyriuje "Keitimas ir grąžinimas".
  10.15 Jei už užsakymą buvo sumokėta kriptovaliuta, sutarties nutraukimas, prekių grąžinimas ir sumokėtų pinigų grąžinimas vykdomas pagal šios sutarties 11 punkte nustatytas taisykles.

 21. UŽSAKYMŲ, UŽ KURIUOS SUMOKĖTA KRIPTOVALIUTA, ATŠAUKIMAS, GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
 22. 11.1 Kriptovaliuta apmokėto užsakymo atšaukimo ar grąžinimo atveju išmokėjimas atliekamas TIK į pirkėjo banko sąskaitą.
  11.2 Norėdamas gauti išmokėjimą už atšauktą užsakymą, pirkėjas turi užpildyti prašymą išmokėti lėšas, nurodydamas savo vardą, pavardę ir banko rekvizitus.
  11.3 Grąžinamos lėšos gali būti pervedamos tik į Europos ekonominėje erdvėje esantį banką.
  11.4 Mokėjimas gali būti atliekamas tik Pirkėjui, t. y. užsakymą pateikusiam asmeniui.
  11.5 Pardavėjas gali paprašyti pirkėjo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kad galėtų atlikti mokėjimą.
  11.6 Tuo atveju, kai

    11.6.1 pirkėjas atsisako pateikti pardavėjo prašomus dokumentus;
    11.6.2 pirkėjas neturi sąskaitos Europos ekonominėje erdvėje;
    11.6.3 pirkėjo duomenys nesutampa su pirkimo užsakymo ir mokėjimo prašymo duomenimis. Pardavėjas turi teisę imtis kovos su sukčiavimu ir pinigų plovimu priemonių: negrąžinti už atšauktą užsakymą gauto mokesčio arba išskaičiuoti 5 % užsakymo sumos komisinį mokestį.

 23. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
 24. 12.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje. Parduotuvėje taikomos nuolaidos ir akcijos neprivalo sutapti su fizinėje Pardavėjo parduotuvėje taikomomis nuolaidomis ir akcijomis.
  12.2 Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.
  12.3 Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.
  12.4 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

 25. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 26. 13.1 Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir/ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  13.2 Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
  13.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir/ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  13.4 Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
  13.5 Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  13.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
  13.7 Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir/ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

 27. INFORMACIJOS TEIKIMAS
 28. 14.1 Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
  14.2 Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
  14.3 Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje «REKVIZITAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA» nurodytais kontaktiniais adresais.

 29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 30. 15.1 Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
  15.2 Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Latvijos Respublikos teisė.
  15.3 Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
  15.4 Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Latvijos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  15.5 Pirkėjas turi teisę siųsti prašymą ir/ar skundą Vartotojų teisių apsaugos centrui (Brivibas g. 55, Ryga, Latvija, LV-1010, telefonas: +371 65452554 el. paštas: [email protected], interneto svetainė : www.ptac .gov.lv) dėl Parduotuvėje įsigytų prekių. Arba užpildykite formą elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, kurią rasite adresu http://ec.europa.eu. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.
  15.6 Šios Taisyklės parengtos trimis kalbomis (lietuvių, anglų ir rusų), kurios turi tokią pačią galią. Kilus konfliktui, vyraus Taisyklės tekstas anglų kalba.
  15.7 Šios Taisyklės galioja nuo 2024 m. Birželio 25 d.

 31. REKVIZITAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
 32. Telefonas: +370 52078522
  El. paštas: [email protected]
  Įmonės pavadinimas: KIMKO LV SIA
  Įmonės kodas: 40003773892
  PVM mokėtojo kodas: LV40003773892
  A/S: LV35UNLA0055004504052
  Banko kodas: UNLALV2X
  Bankas: SEB banka AS
  Juridinis adresas: Duntes str. 15a, Riga, LV-1005